1. Antik çağda Samos'un, "Parthenia", "Melan'ilos", "Driusa", "Dorissa", "Anthemis", "Kiparissia", "İmvrasia" gibi birçok ismi vardı. "Samos" adını ilk kralı Agkaios tarafından aldığı düşünülmektedir. Araştırmacılara göre, adının etimolojisi "sama" fenike kökeninden gelmektedir ve hakim olan dağlık kümeleri ifade eder. Samos'ta ilk yerleşik izleri M.Ö. 4.000'li yıllarda tespit edilmektedir. İlk mukimleri Pelasgos kavimlerine ait idi ve adada tanrıça Hera'ya tapma geleneğini getirmişlerdir. Pelaglar ve Karların yerini, bugünkü Kefalonia adasından gelen Lelegler kral Agkaios liderlerinden almıştır.
 2. Samos denizcilikte büyük güç teşkil etmiştir ve Ege'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Son derece hızlı gemileri, biremeli "Samaines"lerle meşhur şarapları ve seramiklerinin ticareti yayılmıştır. Ada özellikle Polikratis tiranlığı döneminde (M.Ö. 532-522) refah dönemini yaşamıştır ve dönemde Evpalinio Hendeği, Samos antik kenti limanının inşası, "Polikratis Surlarının" genişlemesi ve görkemli Hera Tapınağı'nın yeninden inşası gibi büyük eserler yaratılmıştır.
 3. Atina, Samos'un sürekli artan gücünden tehdit edildiğini hissederek, adaya karşı seferler düzenlemiştir ve Periklis liderliğinde adanın filosunu mahvetnniş ve sakinlerini kontrolü altına almıştır. Uzun bir gerileme dönemi takip etmiş, Büyük İskender yıllarında biraz azalmış, ancak Roma hakimiyeti döneminde tekrar hızlanmıştır. 0 dönemde ada Romalı askerlerin yazlığı haline gelmiştir, hatta Antonios ile Kleopatra da burayı tatil için tercih etmişlerdir. M.S. 4. yüzyılda Samos Bizanslıların hakimiyetine geçmiş ve 1204 yılında imparatorluğun çöküşüne kadar da onların elinde kalmıştır. Bizans yıllarında hayatın sosyal ve ekonomik yaşamı durağan seyretmiştir. Manastırlar ve nüfusu korsan saldırılarına karşı korumak için kuleler inşa edilmiştir.
 4. 14 üncü yüzyıl ortalarında Cenevizli Justiniani, Chios'ta devlet kurmuşlar ve imparator İoannis Paleologos'un antlaşması ile Samos da dahil olmuştur. İstanbul'un fethinden sonra Cenevizliler Sultana iktidarlarını tanıtmayı başarmışlardır ve 1479'da Chios'tan kovuluncaya kadar buradaki hakimiyetleri sürmüştür. Samos sakinleri onların peşine düşmüştür ve sonuç olarak adarın nüfusu o kadar azalmış ki, sonunda Samos'un ıssızlaşması sözkonusu olmuştur.
 5. 16 ncı yüzyılın sonlarında Osmanlı filosu amirali Kılıç Ali Paşa, filosuyla İreo bölgesine yanaşmış ve Nikolaos Sarakinis tarafından adanın tarihini öğrendikten sonra, Sultan Süleyman'dan yerleşme izni istemiş ve aynı zamanda eski yerlilerin halefleri veya Yunanistan'ın başka yerlerinden gelen yeni ada sakinleri için önemli imtiyazlar sağlamıştır.
 6. O dönemde, Saray temsilcisi tarafından denetlenen özerk yönetim sistemi kurulmuştur. Kilise ruhani birleştirici unsur rolü oramıştır. Ticaret, ulusal idealler ve Fransız İhtilali fikirleri adada burjuva sınıfının oluşmasına ve 1807 yılında "Karmanioles" ihtilal harekatının belirmesine
  katkıda bulunmuşlardır. Bunlardan 1821 Samos ihtilalinin lider ekibi çıkmıştır, liderleri ise Likourgos Logothetis olmuştur.Samoslular yerel rejim kurmuşlardır ve Ulusal Kurullara katılmışlardır, ancak özerkliklerini savunmuşlardır. Aynı zamanda Osmanlı filosunun adayı ele geçirmek için 1821, 1824 ve 1826 yıllarındaki üç denemesini geri püskürtmüşlerdir.
 7.  Londra protokolü ile (1830) Samos yeni Yunan Devleti sınırları dışında kalmıştır ve bağımsız "Samos Devleti" kurulmuştur. Özerk "Hegemonya" olarak tanınmıştır, Sultan'ın boyunduruğundaydı ve başında Saraya bağlı ve otokratik bir iktidar süren hristiyan bir görevli vardı. Samoslular Meclisi, Samos köylerinin vekilleri tarafından seçilmekteydi ve yasa koyucu iktidar rolüne sahipti.
 8. "Analitik Harita"nın (1850) yürürlüğe girmesiyle, gerçek bir özerkliğin temelleri atılmıştır. idari sistem yerleşmeye başlamıştır, devlet daireleri örgütlenmiştir, kamu projeleri gerçekleşmiş, okullar kurulmuştur. Başkent nihai olarak Hora'dan Vathi Limanı'na taşınmıştır.
 9. 19 uncu yüzyılın sonlarından itibaren Samos muazzam bir ekonomik ve siyasi gelişim göstermiştir. Ticaret, denizcilik ve sanayi, özellikle tabaklama, tütün sanayi ve şarapçılık alanlarında gelişmiştir. Eğitimin gelişmesine büyük önem verilmiştir ve buna yönelik Pithagorio jymnazyumu ve Yüksek Kız Okulu, Karlovasi'de Ticaret Fakültesi ve başkentte Meslek Fakültesi gibi okullar açmışlardır.
 10. Samos 1912 yılına kadar hegemonya statüsünde kalmıştır. Themistoklis Sofoulis liderliğinde yaptığı ihtilalle Samos 11 Kasım 1912 tarihinde Yunanistan ile birleşmesini ilan etmiştir. 1922 yılına kadar Samoslular Mikrasya ile sıkı bağlar korumuşlardır. Mikrasya felaketinden sonra adaya birçok göçmen yerleşmiştir ve böylece yeni bir kültürel kimliğin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Tütün sanayi ve tabaklama büyük gelişim göstermiştir ve 1934 yılında Samos Şarapçılık Kooperatifleri Birliği kurulmuştur.
 11. 1941 yılında Samos İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir, dağlarında ise güçlü bir direniş harekatı gelişmiştir. Eylül-Kasım 1943 döneminde geçici olarak serbest kalan ilk Yunan toprağı olmuştur. Başkentte ve sahil şehirlerinde büyük tahribatlara yol açan kuvvetli bir bombardımandan sonra, ada Nazi işgaliyle tanışmıştır. 1944 yılında özgürlüğüne kavuşmuş, ancak 1946'dan 1949'a kadar Samos iç savaşın zorluklarını yaşamıştır.
 12. İç savaşı takip eden zor yıllarda birçok Samoslu özellikle Avustralya ve Amerika'ya göç etmiştir. 1950'li yıllardan sonra Samos yeniden kurulmaya başlamış, 1960 sonrasında ise turistik ve konut gelişimi takip etmiştir. 1987 yılında Karlovasi'de Aegean Üniversitesi Matematik Bölümü kurulmuştur.

Son yıllarda turizm ve hizmet tedariki sektörlerinde gelişmeler kaydedilmektedir ve yine yakın zamanda özellikle organik üretimde kaliteli yerel ürünleriyle birincil sektör yükseliştedir.